Bezpieczeństwo Nauka

Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Komu przyda się kurs ABI?

Szkolenia ABI – czy powołanie ABI jest konieczne?

Dane osobowe to elementy wyjątkowo chronione, szczególnie współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To zadecydowało, że wprowadzono instytucję ABI, którym może zostać wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto potencjalny administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentacji.