Zaburzenia przemiany lipidów w cukrzycy

Zaburzenia przemiany lipidów w cukrzycy, które wynikają z nieprawidłowego metabolizmu glukozy, należą do najważniejszych objawów cukrzycy obok nadciśnienia tętniczego i otyłości. Występują z dużą częstością nie tylko w cukrzycy jawnej, ale już w okresie poprzedzającym manifestację objawów klinicznych tej choroby.

Przemiana, transport i magazynowanie lipidów


Dla dobrego zrozumienia problemu zaburzeń lipidowych niezbędna jest wiedza na temat przemiany, transportu i magazynowania lipidów. Otóż tłuszcze wchłonięte z pokarmów i lipidy są syntetyzowane w wątrobie i tkance tłuszczowej, a następnie transportowane do różnych tkanek i narządów, aby mogły być zużytkowane i zmagazynowane.

Ze względu na to, że tłuszcze nie rozpuszczają się w wodzie powstał problem jak można je transportować w osoczu krwi, którego 90% stanowi właśnie woda. Problem ten został rozwiązany dzięki lipoproteinom. W ich skład wchodzą miedzy innymi triglicerydy, fosfolipidy, cholesterol i jego estry, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe (wolne kwasy tłuszczowe, najbardziej aktywne metabolicznie).

Lipoproteiny


Lipoproteiny zostały podzielona na cztery grupy przyjmując za kryterium gęstość cząstek. Grupy te mają znaczenie fizjologiczne, jak również są ważne w diagnostyce klinicznej.

Do pierwszej grupy należą chylomikrony, powstające z wchłanianych w jelicie triglicerydów, do drugiej zaliczamy lipoproteiny o bardzo małej gęstości (VLDL), które eksportują triglicerydy z wątroby, trzecią stanowią lipoproteiny o małej gęstości (LDL), transportujące głównie cholesterol z wątroby do tkanek gdzie ten ostatni jest magazynowany, czwarta grupa to lipoproteiny o dużej gęstości (HDL), których rola polega na metabolizmie VLDL i chylomikronów oraz transporcie cholesterolu z tkanek do wątroby, gdzie ulega dalszej przemianie.

Krótko mówiąc działanie LDL ukierunkowane jest na zwiększenie stężenia cholesterolu w organizmie, dlatego ta frakcja jest niekorzystna, natomiast lipoproteiny HDL doprowadzają do obniżenia wartości cholesterolu we krwi, wywierają zatem pozytywny wpływ. Teraz zapewne łatwiej jest zrozumieć dlaczego w badaniach laboratoryjnych zadowalające są wysokie wartości HDL, a niskie LDL.

Milena Szewruk

Literatura:
1) A. Szczeklik: "Choroby wewnętrzne", Tom I.
2) T. Kostowski: "Farmakologia".